Partneri

DV Sunce

Dječji vrtić “Sunce” Zadar počeo je djelovati kao samostalna ustanova 01. travnja 2006. godine.

Do tada je djelovao u sastavu Dječjeg vrtića “Radost”. U svom sastavu ima 9 područnih objekata: Ciciban, Jazine, Smiljevac, Vladimir Nazor, Ričine, Duga, Maslačak, Tratinčica, i Kožino.

Programi koji se provode u objektima Dječjeg vrtića “Sunce” odobreni su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: Vjerski program, Program ranog učenja jezika (engleski jezik), Program rada sa darovitom djecom, Sportski program te program „Vrtić/igraonica u bolnici”.

Rad u jaslicama i vrtićima organiziran je na sljedeći način:
– primarni boravak jaslica od 06.30 – 16.30 sati
– primarni boravak vrtića od 06.30 – 16.30 sati
– primarni boravak vrtića (5 satni) od 7.30 – 12.30 sati
– poslijepodnevni boravak (predškola) od 15.30 – 18.00 sati
– program rada s nadarenom djecom 1x tjedno po 2 sata
– program rada “Vrtić u bolnici” od 10.00 do 18.00 sati
– sportski program integriran u redovni program od 8.00 -12.00 te od 15.30 – 18.00 sati

Od 1. travnja 2019. godine vrtić je, u okviru EU projekta Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja, uveo smjenski rad te su naši područni objekti Ciciban, Jazine, Duga, Tratinčica i Smiljevac raditi do 22:00 sata, u skladu s potrebama roditelja.

U Dječjem vrtiću “Sunce” zaposleno su:
1. Stručni djelatnici: ravnatelj, pedagog, defektolog, psiholog, zdravstveni voditelj i odgojitelji,
2. Administrativni djelatnici: tajnik, voditelj računovodstva i računovodstveni djelatnici,
3. Tehničko osoblje: kuhari, servirke, spremačice, pralja, vozač i domar.

Profesionalna kompetencija djelatnika
S ciljem unaprjeđivanja kvalitete rada, kontinuirano radimo na profesionalnom usavršavanju djelatnika, te smo otvoreni za promicanje inovacija u radu (timski rad, akcijska istraživanja, projektno planiranje, samovrednovanje).

Studenti i pripravnici
Dječji vrtić “Sunce” je vježbaonica za praktično osposobljavanje studenata predškolskog odgoja i pedagogije Sveučilišta u Zadru, te za uvođenje pripravnika u samostalan rad koji provode odgojitelji i pedagozi-mentori.

Dječji vrtić “Sunce” je i središte za polaganje stručnih ispita odgojitelja predškolske djece s područja Zadarske i Šibensko-kninske županije.

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita:
Predsjednica ispitnog povjerenstva: dr. sc. Diana Nenadić-Bilan
Tajnica ispitnog povjerenstva: Viša savjetnica za predškolski odgoj Tončica Kalilić, prof.
Članovi povjerenstva:
Ana Dunatov, ravnateljica DV Sunce
Natalija Žorž-Brusić, odgojitelj savjetnik, zamjena za Jadranku Maletić, stručni suradnik pedagog DV Radost
prof. dr. sc. Robert Bacalja

Suradnja sa vanjskim ustanovama
Povezivanje sa stručnim i društvenim čimbenicima iz neposrednog okruženja vrtića i šire radi jačanja stručne kompetencije, stjecanje novih spoznaja i obogaćivanje programa za djecu.

– Suradnja sa Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja
– Suradnja sa stručnim službama osnovnih škola
– Suradnja sa Sveučilištem u Zadru
(Odsjek za izobrazbu odgojitelja i učitelja, odjel za pedagogiju, odjel za psihologiju)
– Suradnja s Kazalištem lutaka Zadar
– Suradnja s ostalim kulturnim ustanovama (knjižnice, muzeji,…)
– Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Agencijom za odgoj i obrazovanje
– Suradnja s Županijskim i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i znanost
– Suradnja s drugim čimbenicima koji doprinose povećanju kvalitete osnovne djelatnosti
– Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja i Opća bolnica,
– Centar za socijalnu skrb,
– DV Latica, Udruga za autizam, HURID,
– Centar za poticanje darovitosti djece „Bistrić“ u Zagrebu,
– Društvo naša djeca Zadar,
– Župni uredi i vjerski vrtići (realizacija programa vjerskog odgoja, posjete župama, blagoslov vrtića),
– Pučko otvoreno učilište (realizacija ranog učenja stranog jezika),
– predškolske ustanove na županijskoj i državnoj razini,
– Čistoća d.o.o. – sadržaji i aktivnosti vezani uz Ekološki program,
– suradnja s medijima (radio 057, Novi radio, televizija VOX, Gradska televizija, Zadarski list, Narodni list i dr.)

PROGRAMI

U NAŠEM VRTIĆU

Organizacija i djelovanje naše predškolske ustanove temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07 i 94/13), Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete 7/8, 1991.) i Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (N.N. 5/14.) koju čine ideje humanizma, spoznaje o specifičnim osobinama i zakonitostima razvoja djeteta. Iz ovih zakonskih regulativa nastale su pedagoške smjernice prikazane u Kurikulumu i Godišnjem planu i programu DV Sunce. Osnovna uloga i cilj predškolskog odgoja jest pridonošenje cjelovitom razvoju, osobnosti djeteta i kvaliteti njegovog života koju ostvarujemo osiguravanjem uvjeta za zadovoljavanje dječjih potreba i oživotvorenje dječjih prava u vrtiću.

Redoviti
Cjeloviti program – u trajanju od deset sati,
Cjeloviti program – u trajanju od pet i pol sati,
Kraći program – program predškole u trajanju od dva i pol sata dnevno.

U okviru redovnih programa u dječjem vrtiću Sunce integrirani su i razni preventivni i zaštitni programi:
“Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava”,
“Ekološki program”,
“Program prevencije ovisnosti”,
“Športski program” (plivanje, olimpijada, zimovanje).

Sigurnosno zaštitni i preventivni program provodi se s ciljem:
– osiguravanja maksimalne sigurnosti djece tijekom boravka u vrtiću
– sigurnosti djece u prometu
– poučavanja djece o opasnim situacijama te razvijanja vještine prepoznavanja i snalaženja u istim

Program prevencije ovisnosti provodi se kroz sadržaje zdravstvenog, ekološkog i vjerskog odgoja te kroz razne igre i aktivnosti za poticanje socio-emocionalnog razvoja, s ciljem razvoja zdravog odnosa prema sebi, drugima i životu uopće (neki od sklopova aktivnosti: “Moje tijelo”, “To sam ja”, “Pozor s lijekovima”, “Birajmo zdravu hranu”, “Značaj vode za život”, blagdanska zbivanja, “Igre ogledalima”, “Upoznaj samog sebe”, “Igre opuštanja”, “Kutija puna osjećaja”).

U cilju zadovoljavanja pojedinačnih i grupnih interesa, potreba i prava djece te poticanja dječje znatiželje, kreativnosti, samostalnosti, samopouzdanja, provodimo programe koji su dio redovnog kurikuluma, kao i posebne programe:

Obogaćeni i diferencirani program s ciljem osiguravanja uvjeta za razvoj potencijala svakog djeteta kroz obogaćeno okruženje i aktivnosti koje potiču: aktivno učenje, više razine misaonih procesa, kreativnost, originalnost i kritičko mišljenje, pronalaženje i rješavanje problema, proširivanje i produbljivanje njihovih znanja, interesa i iskustava, radoznalost i sklonost istraživanju, razvoj realne i pozitivne slike o sebi u ozračju vrtića koje potiče osjećaj sigurnosti, prihvaćenosti i pripadanja za svu djecu, pa tako i darovitu, razvoj socijalnih vještina i osobina ličnosti kroz naglašavanje neovisnosti, samostalnosti, inicijative, učenja suradnji, odgovornosti, samodisciplini.

Ekološki program provodi se kontinuirano s ciljem razvoja ekološke osjetljivosti i vještina kod djece i sustavnog poticanja pozitivnih stavova i odnosa prema okolišu.

Posebni programi verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta:

Sportski program integriran je u sklopu redovnog 10-satnog programa (ukupno na 9 lokacija) s pripadajućim sredstvima i opremom za provođenje športskog programa primjerenih razvojnim karakteristikama djece vrtićke i predškolske dobi. Program se provodi 1-2 puta tjedno po grupi sistemom rotacije, u trajanju od 45-60 min.

Vjerski program provodi se u mješovitoj odgojnoj skupini u PO Ciciban te se u suradnji s roditeljima osmišljava i valorizira njegova provedba. U svim ostalim odgojnim skupinama provodi se integrirani program vjerskog odgoja u skladu s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece.

Program ranog učenja jezika (engleski jezik) – verificiran od strane Ministarstva provodi se u jednoj odgojnoj skupini PO Vladimir Nazor.

Program rada s darovitom djecom– provodi se u PO Duga u popodnevnim satima, dva sata tjedno u vidu igraonice. 

U suradnji s Općom bolnicom Zadar i Odjelom za pedijatriju provodi se program “Vrtić u bolnici”. Program se ostvaruje svakodnevno za hospitaliziranu djecu u skladu s njihovim mogućnostima i interesima.

Program petsatnog engleskog jezika provodi se u PO Vladimir Nazor.
Program rada sa darovitom djecom provodi se u PO Duga.
Cjelodnevni Vjerski program provodi se u PO Ciciban.
Sportski program je integriran u redovni program, a organiziran u svim područnim objektima.

 Više o dječjem vrtiću Sunce na www.djeciji-vrtic-sunce.hr

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Zadra

Scroll to Top